Lions and SOHAPSpecial Olympics: van Kennedy’s tuin tot werelderkenning


De tuin van Eunice Kennedy
Sport voor mensen met een verstandelijke beperking. Het is gestart in de tuin van Eunice Kennedy-Shriver (zus van de president) begin jaren zestig in Rockville, Maryland (VS) en groeide vanaf 1968 uit tot een wereldorganisatie met ongeveer 4 miljoen leden, actief is in 178 landen. Sinds 1988 geniet de sport de erkenning ‘Olympisch’ door het IOC. Special Olympics draagt bij tot de persoonlijke ontplooiing van personen met een verstandelijke beperking, het bevorderen van hun inclusie en hun sociale erkenning. Er zijn vierjaarlijkse Wereldspelen, Regiospelen (zoals de Euroaziatische Spelen  Antwerpen 2014) en jaarlijkse Nationale Spelen (2018 Doornik, 2019 St.Niklaas/Beveren, 2020 Antwerpen).


Gratis gezondheidsscreening
Het Healthy Athletes Program evalueert de lichamelijke gezondheid en de fysieke conditie van de atleten. Bijzonder belangrijk, vermits bepaalde fysieke ongemakken vaak niet onmiddellijk worden opgemerkt omwille van de verstandelijke beperking.  Het gezondheidsprogramma biedt gratis en vrijblijvende gezondheidsscreenings aan. Gezondheidsprofessionals en studenten van verschillende hogescholen voeren deze screenings uit en signaleren eventuele gezondheidsproblemen. Ze geven verder gericht advies en verwijzen hen door naar een specialist indien nodig. Op het einde van elke screening ontvangt elke atleet bovendien een gepast geschenk.


Wereldwijde steun van Lions
Lions International ondersteunt met sponsoring en vrijwilligers via LCIF, wereldwijd, het Opening Eyes Program, dat de oogscreening van de atleten organiseert. Ook bij Lions België begon het met enkele vrijwilligers. Sinds 2008 leveren ze ondersteuning voor het volledige gezondheidsprogramma. Elk jaar opnieuw maken ze de leuze ‘we serve’ (wij dienen) waar met:
  • Sponsoring van het gezondheidsprogramma om noodzakelijk medisch materiaal voor de verschillende programma’s aan te kopen en voor het organiseren van het gezondheidsprogramma tijdens de Spelen.
  • 300 vrijwilligers van Lions en Leo’s die zorgen voor o.m. de ontvangst en het begeleiden van de atleten tijdens de testen, het opstellen, het afbreken van de stands en de input van de data van testresultaten.
  • 4000 geschenken die de atleten ontvangen telkens zij een test hebben afgelegd.
  • De belangrijke zoektocht naar partners in de bedrijfswereld om dit uniek project via Lions mee te ondersteunen.
Extra info via onze website www.L4S.be en  www.specials-olympics.be


Werkgroep - Nationale commissie
Sinds het Lionsjaar 2015-2016 bestaat er een nationale werkgroep samengesteld uit enthousiaste Lions uit de 4 districten en Leo’s. Vanaf het Lionsjaar 2017-2018 is de werkgroep zelfs een nationale commissie. In overleg met de voorzitter van de gouverneursraad en de vier gouverneurs blijft de werkgroep actief binnen de nationale commissie.


Werkingsjaar 2016-2017: erkenning op wereldvlak!
In 2016 stelde het Special Olympics Healthy Athletes Program een 60-tal kandidaten voor om geëerd te worden met de Golisano Health Leadership Award. Dit omwille van hun bijzondere steun aan het gezondheidsprogramma van Special Olympics. 25 werden bekroond met deze prijs, waaronder Lions België! Op 29 november 2016 nam CC Remy Huwaert de Golisano Heald Leadership Award in ontvangst.
En daar stopt het niet. Van de 25 winnaars van de Golisano Health Leaderschip Award maakten zeven verkozenen kans op de Golisano Global Health Leadership Award, de hoogste onderscheiding die men kan ontvangen binnen Special Olympics voor uitzonderlijke verdienste aan het Healty Athletes Program. Lions België was één van de zeven met een prachtig juryverslag:
“Europe/Eurasia in partnership with Special Olympics Healthy Athletes Program Belgium: Lions Club International MD 112 in Brussels, Belgium for their leadership in creating healthcare solutions for Special Olympics athletes and their investment in making Special Olympics Belgium a Healthy Community. Lions Clubs Belgium supports Belgium's Healthy Athletes program financially by covering costs for the necessary supplies for multiple Healthy Athletes events. Lions Clubs International Belgium supports the Belgium's Healthy Athletes Program also on a logistical level. Each year they gather almost 4000 giveaways to donate to Special Olympics events.”
Tijdens de Special Olympics Wereldwinterspelen in Oostenrijk, op 20 maart 2017, namen CC Remy Huwaert en lion Paul Nauwelaerts namens Lions-België de “Global Golisano Health Leadership Award” in ontvangst. Past International President Wing-Kun Tam nam het woord na de uitreiking en riep alle Lionsdistricten van over de hele wereld op om het voorbeeld van Lions België te volgen! De uitreiking kreeg wereldwijd grote weerklank in de pers.
Een welverdiende bekroning voor alle Lions en Leo’s die gedurende meer dan 10 jaar dit project mee hebben ondersteund!


Taboes doorbreken
Tegen 2020 wil Special Olympics België 20.000 mensen met een mentale beperking bereiken. Vandaag zijn er dat 17.500.  Belangrijkste doelstellingen: het sporten van valide en atleten met een verstandelijke beperking promoten en de vele taboes rond verstandelijke beperking doorbreken. Het gezondheidsprogramma, dat wereldwijd als een voorbeeld geldt, speelt daarbij een prominente rol.
Het Healthy Athletes Program wil in de toekomst:
- gratis en vrijblijvend de gezondheidstesten blijven aanbieden aan de atleten die deelnemen aan de Special Olympics
 -Nog meer de gezagsdragers overtuigen van de waarde van deze gezondheidsonderzoeken en van de informatie die ze opleveren. Een preventief beleid, met een gezondheidszorg afgestemd op de specifieke noden van mensen met een verstandelijke beperking, zorgt er immers voor dat de overheid minder moet uitgeven en de gezondheid van mensen met een verstandelijke beperking duidelijk verbetert. Een betere gezondheid zorgt tevens voor betere integratie van mensen met een verstandelijke beperking in de samenleving 
-Professionals opleiden in het omgaan met mensen met een verstandelijke beperking.
-Een sensibiliseringscampagne opstarten, die de zorgverstrekkers en de rechtstreeks betrokkenen informeert over het veranderd beleid.


Lions België blijft het Healthy Athletes Program ondersteunen en helpt zo Special Olympics om haar doelstellingen te bereiken. Dit is alleen mogelijk met een visie op lange termijn binnen Lions België. Hierdoor kan Lions België helpen het verschil te maken voor het de gezondheid van 168.000 mensen met een mentale beperking!
Zin om enthousiast mee te werken aan dit schitterende project? Neem contact op met  één van de leden van de commissie-werkgroep!
Special Olympics Healthy Athletes Program….be a fan!
------------------------------------------------------------------------------------

SPECIAL OLYMPICS : DU JARDIN DES KENNEDY A LA RECONNAISSANCE MONDIAL.Le jardin d’Eunice Kennedy :


Du sport pour des personnes ayant une déficience mentale. Cela a débuté dans les années ’60 dans le jardin d’Eunice Kennedy « qui n’est autre que la sœur du Président Kennedy » à Rockville, Maryland, Etats-Unis ; et cela se développa en 1968 vers une organisation mondiale, qui compta 4 million de membres dans 178 pays. Depuis 1988, le sport, est reconnu Olympique par l’organisation Internationale Olympique. Special Olympics contribua au développement personnel de ces personnes ayant une déficience mentale ainsi, qu’à la stimulation de leur inclusion et leur reconnaissance sociale. Il y a quatre fois par an, des Jeux Mondiaux, des Jeux Régionaux, (comme les Jeux Euro-Asie qui ont eu lieu à Anvers en 2014) des Jeux Nationaux (à Mouscron en 2018) et (à Beveren/Sint-Niklaas en 2019). Antwerpen en2020.


DEPISTAGE GRATUIT DE LA SANTE.


Le Healthy Athletes Program évalue la santé du corps et la condition physique des athlètes.         TRES IMPORTANT! Etant donné que les incommodités physiques, n’apparaissent pas tout de suite du fait de ces personnes ayant une déficience mentale ; le Programme de Santé offre gracieusement, un dépistage de leur santé. Ce sont des Professionnels de Santé et ou des étudiants des hautes écoles qui effectuent ces dépistages et qui signalent d’éventuels problèmes de santé. Ils donnent des avis dirigés, et si nécessaire, les dirigent vers des spécialistes. A la fin du dépistage, ils reçoivent un cadeau adapté.


LE SOUTIEN MONDIAL DES LIONS.


Lions International soutient le sponsoring et les bénévoles à travers la LCIF, dans le monde entier. Le Programme « Opening Eyes » organise le dépistage chez les athlètes. En Belgique, cela débuta également, avec quelques bénévoles. Depuis 2008, ils soutiennent le Programme de Santé dans son entièreté. Et, chaque année, ils accomplissent le slogan « We Serve » par :


Le sponsoring du Programme de Santé et l’achat de Matériel Médical pour les différents programmes, ainsi, que l’organisation du Programme de Santé durant les Jeux.


300 Lions et Leo’s s’occuppent de l’accueil des athlètes et ils les véhicules durant les tests. Ils participent au montage et au démontage des stands ; ainsi, qu’à l’encodage des résultats.


4000 cadeaux sont distribués aux athlètes, après qu’ils aient effectués leurs tests.


La recherche de sponsors par l’intermédiaire de sociétés pour soutenir ce projet à travers les Lions.


Pour plus d’informations: www.L4S.be et www.special-Olympics.be


GROUPE DE TRAVAIL/COMMISSION NATIONAL.

ANNEE 2016-2017- RECONNAISSANCE MONDIAL
Depuis l’année Lions 2015-2016, un Groupe de Travail National est constitué de Lions et Leo’s, enthousiastes des quatre districts. Depuis l’année Lions 2017-2018, ce Groupe de Travail est devenu une Commission Nationale. En concertation avec le Président du Conseil des Gouverneurs et les quatre Gouverneurs, le Groupe de Travail reste actif au sein de la Commission Nationale. En 2016, le « Healthy Athletes Program » proposa une soixantaine de candidats qui seraient mis à l’honneur pour le « Golisano Health Leadership Award ». Ceci grâce à leur soutien, indéfectible, au Programme de Santé de Special Olympics. Vingt-cinq d’entre eux, ont été couronnés de ce prix ; dont la Belgique par l’intermédiaire de Remy Huwaert. Cela ne s’arrêta pas là car de ces vingt-cinq gagnants, sept d’entre eux étaient susceptibles de recevoir le « Golisano Health Leadership Award » ; qui est la plus haute distinction que l’on peut recevoir de Special Olympics, pour service rendu au Healthy Athletes Program. Les Lions de Belgique furent un des sept qui reçurent une belle reconnaissance de la part du jury.


Europe-Asie en partenariat avec le « Healthy Athletes Program » de Special Olympics Belgium et Lions International MD 112 Belgium à Bruxelles étaient, au commandement du Programme de Santé et de leurs solutions pour les athlètes de Special Olympics ainsi que de l’investissement pour faire de Special Olympics, une communauté de soin. Les Lions de Belgique soutiennent, financièrement, le « Healthy Athletes Program » ainsi que, tous les coûts supplémentaires qui sont nécessaire aux multiples évènements du « Healthy Athletes Program ». Lions Clubs International Belgium soutient le « Healthy Athletes Program » au niveau logistique. Chaque année, ils ont besoin de 4000 cadeaux qui sont offert lors des évènements de Special Olympics. Durant les Jeux Hivernaux et Mondiaux en Autriche en mars 2017, le CC Remy Huwaert et le Lion Paul Nauwelaerts, prirent possession au nom de la Belgique, du Global Leadership Awart. Le Past-Gouverneur International Wing-Kun Tam prit la parole et appela tous les Districts du monde entier à prendre exemple sur les Lions de Belgique. La remise de ce prix eu un grand retentissement dans la presse ! Un couronnement mérité pour tous les Lions et Leo’s qui, durant plus de 10 ans, ont soutenu ce projet.


Pour plus d’informations :www.lions.be/les-lions-clubs-Belgique.gagnant-le-global-golisano-award/


BRISER LES TABOUS.


Special Olympics souhaite atteindre en 2020, 20.000 Athlètes ayant une déficience mentale. Actuellement, nous en avons 17.500. Quels sont les buts recherchés les plus importants ? Promouvoir le sport entre les athlètes valides et ceuxayant une déficience mentale et rompre les nombreux tabous. Le Programme de Santé qui est pris en exemple au niveau mondial ; joue un rôle prédominant. Le Healthy Athletes Program souhaite à l’avenir, offrir gracieusement et gratuitement, les tests de Santé aux athlètes qui participent à Special Olympics. Encore mieux convaincre les représentants des autorités ; de la valeur de ces recherches médicales et les informer qu’ils rapportent une gestion préventive des soins spécifiques. Cela contribue au fait que les autorités devront moins débourser pour la santé de ces personnes ayant une déficience mentale. Une meilleure santé contribue à une meilleure intégration de ces personnes ayant une déficience mentale ; pour la vie en commun.


Former des professionnels afin, de mieux encadrer ces personnes.


Débuter une campagne de sensibilisation qui informera les Professionnels de Santé et les personnes concernées du changement de gestion.


Les Lions de Belgique continuent de soutenir le Healthy Athletes Program et ils aident, ainsi, Special Olympics, à atteindre leurs objectifs. Ceci est, uniquement possible, avec une vision à long terme au sein des Lions de Belgique. Par cela, les Lions de Belgique peuvent faire la différence, pour la santé de 168.000 personnes ayant une déficience mentale ! Avez-vous envie de travailler au sein de cet éclatent projet ? Prenez alors contact avec les Membres de la Commission/Groupe de Travail.

SPECIAL OLYMPICS HEALTHY ATHLETES PROGRAM… BE A FAN

Nationale commissie/werkgroep Special Olympics Healthy Athletes Program:
Dimi Baeten – LC. Lier Twee Neten
Christine Busschaert-Venant – LC. Mouscron Castellerie
Pino Dentamaro - LC. La Louvière  Hainaut Centre         
Geatane Dieryck - LC. Bruxelles Aurore           
Willy Gestels - LC. Antwerpen Voorkempen
Axelle Knaepen – Leo Club Haspengouw
Emilie Martens – LC. Waregem Ascot
Yvan Moors – LC. Maasland
Paul Nauwelaerts Sr. – LC. Lier twee Neten
Pierre Potvliege – LC. Lier Twee Neten
François Oosterlinck – LC. Mouscron
Luc Schoeters – LC. Mechelen Dodoens
     Luc Steenhaut – LC. Ghent Seaport

Reacties